Elektrocentrála Žofinské huti – dvojhalí

Bývalá Energetická ústředna III s velínem Žofinské huti v těsném sousedství Staré elektrárny koksovny Karolina sloužila k výrobě elektrické energie a jako dmychadlovna vzduchu do vysokých pecí. První hala vznikla v roce 1907, druhá podle původního projektu až roku 1927.

Dvojhalí je na svou dobu postaveno moderně, je to ocelový skelet zastřešený příhradovými vazníky. Výplň obvodové konstrukce tvoří režné zdivo. Koncept velkoprostorové haly s ocelovou příhradovou konstrukcí v moderním reprezentativním tvarosloví, uplatněný v případě energetické ústředny č. III, byl v horních a hutních podnicích ostravské aglomerace uplatněn vícekrát, zde jde o příklad poměrně rané datace a ojedinělého uspořádání hal v dvoulodí. 

Halové dvojlodí, protáhlého půdorysu se čtyřmi štíty na kratších stranách. Železná konstrukce je přiznána i na vnitřní straně fasády a vyplněna režným zdivem. Stěny a štíty jsou prolomeny velkoplošnými okny s půlkruhovým záklenkem. Střecha se spádem 60° je řešena jako světlík.

Obě historické budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury a jsou kulturními památkami ČR. V roce 2014 byla dokončena konverze objektu podle projektu arch. Josefa Pleskota na tzv. městskou halu jako součást tzv. Trojhalí.

Zdroje: