Ve středu 20. dubna 1938 během rekonstrukce vyhořel do základů obchodní dům firmy ASO-Ander a syn na rohu tehdejší Těšínské ulice a Johannyho třídy. Vypuknutí požáru bylo oznámeno sirénami a vyvolalo ve vnitřním městě značných rozruch, neboť jiskry z požáru létaly až na Masarykovo náměstí, kde zapálily střechu hokynářské budky. Od létajících jisker vzňala se také střecha hasičského auta, které stálo daleko od požáru. Požár, který nakonec hasilo 18 hasičských sborů byl tak silný, že se obchodní dům již nedal zachránit a hasičské sbory se tak soustředily na záchranu okolních budov.


Dobová situace

Dům číslo popisné 267 sloužil zprvu městské spořitelně. V letech 1929-30 byl uvnitř do značné míry přestavěn pro účely obchodního domu firmy ASO-Ander a syn. Na podzim roku 1937 bylo započato s další přestavbou, která se však prováděla po částech a za plného provozu obchodního domu. Při této přestavbě bylo vybudováno především nové točité schodiště ve dvorním traktu a budova měla být zvýšena o dvě patra, která se měla postavit jako nástavba z ocelové konstrukce. Několik týdnů před požárem budovy bylo po obou stranách nárožního domu postaveno lešení.

Dům stojí na nároží dvou ulic, ve kterých bylo na závěsech uchyceno veřejné osvětlení. V Těšínské ulici byla trolejová vedení Společnosti místních drah a Zemských slezských drah. Obě společnosti měly měly v ulici své konečné stanice, takže zde byla nepřehledná spleť drátů. V budově samotné byl navíc transformátor místní elektrárny. Elektrické vedení pro osvětlení i dráhy bylo pod proudem a mimo to byla na budově neonová reklama.

Vzhledem k prováděné rekonstrukci byla situace uvnitř budovy úplně pozměněna a naprosto nepřehledná. Ocelové konstrukce byly podepřeny dřevem a jednotlivá podlaží byla navzájem propojena četnými otvory. Kromě toho vnitřní schody obchodního domu netvořily uzavřené schodiště.

Obchodní dům byl přeplněn zbožím nejrůznějšího druhu. Z hlediska požárního šlo o věci vznětlivé nebo živící oheň, zejména dřevěné, proutěné a celuloidové hračky, zboží gumové, umělé hedvábí, tuky apod. Směr větru byl převážně severovýchodní, částečně se měnil vlivem žáru při požáru.

Hlášení požáru

Požár v prvním patře spatřil jako první hlídač zamykací společnosti při kontrole obchodního domu. Ten se rychle vrátil na své stanoviště a způsobil poplach.

V centrále poplašného zařízení na policejním ředitelství bylo ve 21:04 zjištěno současné hlášení od hlásiče č. 105 (roh dnešní Sokolské a Na Hradbách) a č. 109 (u dnešního mostu Miloše Sýkory). Ihned byl vyslán poplach a to do všech tří smyček. Poplach však byl proveden pouze na smyčce 2 a 3, protože na smyčce 1 došlo k prasknutí pojistky. Důsledek toho byl velmi nepříjemný, protože o požáru byl informován pouze sbor Přívoz I., zatímco u sboru českých dobrovolných hasičů Mor. Ostrava I a Freiwillige Feuerwehr byli uvědomění jen členové vzdálenější. V době požáru neexistovala stálá pohotovost, takže se hašení požáru v první chvíli účastnili jen členové, kteří se o požáru dověděli jiným způsobem.

Náhodně šel kolem domu okrskový náčelník a velitel dobrovolného hasičského sboru železárny-Vítkovice a z veřejného telefonního automatu zavolal dobrovolný hasičský sbor z Vítkovic. Poplach v hasičské ústředně byl proveden ve 21:09 hod. Poté se náčelník vrátil zpět k obchodnímu domu a se strážníkem a hlídačem zamykací společnosti vešli bočním vchodem až do I. patra ke skleněným dveřím. Se strážníky se snažili uvolnit cestu pro hasiče, zjistit umístění hydrantů a také očekávali příjezd elektrikáře za účelem vypnutí proudu.

Požářiště

Jako první na místo dorazili hasiči z Přívozu, kteří hlavním vchodem na nároží vnikli do budovy, kam vedli dva proudy vody. Museli však brzy ustoupit a to tak rychle, že zanechali v budově hadice. Mezitím přijel sbor českých dobrovolných hasičů Mor. Ostrava a zaujal místo u hydrantu číslo 2.

Ve 21:15 dojel sbor z Vítkovic, složil přistavený žebřík a stříkačka odjela k hydrantu u kostela sv. Václava, zatímco druhé mužstvo postavilo připravený žebřík a vedlo zásah proti požáru volným oknem do I. patra.

Požár se šířil rychle a zachvátil celou budovu i s lešením. Jak rychle se požár rozšířil, uvádí ve své zprávě Ing. Jan Weiss, náčelník hasičského sboru Mor. Ostrava a zemský a svazový velitel:

V době vzniku požáru jsem se nacházel v jedné z vil na Mundlochu. Bylo mi sděleno, že v ASU jest požár, že na místě jest policie, že tam nejsou dosud hasiči. Při výhledu z okna nebylo nejmenší stopy po požáru, volal jsem ihned telefonicky policejní ředitelství a dostal hladce spojení. Na můj dotaz se mi dostalo odpovědi, že požár byl nahlášen, ale policejní ředitelství nemá bližších zpráv. Než jsem ukončil tento telefonní hovor, vyrazily již z budovy veliké plameny a zachvátily lešení.

Při mém příjezdu byla dosud obě trolejová vedení pod proudem, rovněž pouliční osvětlení dosud svítilo. Při mém příchodu na požářiště bylo jasno, že dům se nedá zachránit a že nutno všechnu péči věnovati ochraně sousedních objektů. Byl to zejména přímo sousedící dům, kde byla ohrožována jednak střecha a jednak bylo nebezpečí, že od lešení se oheň přenese okny do budovy.

Hašení požáru

Německý sbor postavil svůj žebřík na rozhraní domů v Těšínské ulici, český sbor byl v ulici Hviezdoslavova (dnešní Zeyerova), kde chránil střechu židovské synagogy, protože existovalo značné nebezpečí, že bude ohrožena skupina domů na protější straně ulice. Tyto domy byly většinou staré, nižší, jedno až dvoupatrové, částečně kryté lepenkovou krytinou a ulice zde byla úzká. Hrozilo, že nepodaří-li se uhájit tyto domy, bude zachvácen celý blok a že hasičstvo bude nuceno z úzkých uliček ustoupit.

Situační nákres v době požár. Obchodní dům ASO je vyšrafován, čísla označují jednotlivé hydranty.
↑ Situační nákres v době požár. Obchodní dům ASO je vyšrafován, čísla označují jednotlivé hydranty.

Německý sbor postavil svůj žebřík na rozhraní domů v Těšínské ulici, český sbor byl v ulici Hviezdoslavova (dnešní Zeyerova), kde chránil střechu židovské synagogy, protože existovalo značné nebezpečí, že bude ohrožena skupina domů na protější straně ulice. Tyto domy byly většinou staré, nižší, jedno až dvoupatrové, částečně kryté lepenkovou krytinou a ulice zde byla úzká. Hrozilo, že nepodaří-li se uhájit tyto domy, bude zachvácen celý blok a že hasičstvo bude nuceno z úzkých uliček ustoupit.

Rovněž byly ohroženy protější domy, kde žárem popraskala okna a opadávala omítka. Velké chomáče jisker a kusy žhoucích hmot byly zanášeny na vzdálenost asi 300 m směrem přes náměstí. Zajímavé bylo té, že se žárem zapálily stokové plyny a plaménky vyrazily otvory v poklopech.

Na požářiště se dostavil stavitel a sdělil, že v budově je láhev se stlačeným kyslíkem, který se používal při řezání železných nosičů. Byla proto požádána policie, aby zvědavé obecenstvo zatlačila co nejdále. Také se dostavila vojenská pohotovost a možno říci, že po stránce pořádku byla situace u požáru vzorná.

Exploze skutečně nastala

Všechny střechy sousedních domů byly obsazeny hlídkami. Dům v plánu označený písmenem A byl hájen také zevnitř. Když byly sousední budovy dostatečně obsazeny, byly všechny ostatní síly použity k hašení samotného požáru, aby co nejrychleji byl ve své síle zdolán. 

V kritickém okamžiku, kdy požár velmi ohrožoval sousední domy a kdy se očekával výbuch, byl požádán Radiojournal, aby vysílal žádost o pomoc jednak sousedních sborů a jednak, aby se dostavili ti členové místních sborů, kteří pro poruchu na smyčce nebyli alarmováni. Radiojournal výzvě ochotně vyhověl, přerušil koncert a vysílal ve 21:46 výzvu. Tato výzva splnila svůj účel: vzbudila široký zájem o požár a ukázala obecenstvu, jaký význam při podobných případech má rádio. Odezva, zejména v hasičských radách, byla velmi silná.

Podle výpovědi svědků bylo uvnitř obchodní budovy před 22 hodinou slyšet prudký výbuch a hned nato vyšlehly plameny, které se šířily s úžasnou rychlostí do všech pater obchodního paláce, kde měl oheň všude dostatek potravy. Plameny šlehaly do výše padesáti metrů a jasně ozařovaly celou vnitřní čtvrť města. Mraky dusivého kouře se valily v té době ulicemi celého města.

Když bylo zřejmé, že intenzita požáru slábne, byly vzdálenější sbory odeslány a postupně také ostravské sbory opouštěly požářiště. Hlídky však musely zůstat na místě ještě dalších 48 hodin a ještě bylo několikrát zapotřebí zakročil, když se v troskách objevily plameny.

Hasičská technika

Během požáru sloužil pionýrský vůz hasičského sboru Vítkovice-železárny, který se během hašení požáru se svými reflektory velmi dobře osvědčil a také se stal předmětem pozornosti zvědavých obyvatel, kteří se na hašení požáru přišli podívat.

Odklízecí práce

Celé okolí muselo být uzavřeno až do následujícího pondělí, protože hrozilo zřícení jednotlivých části budovy. Nové železné nosníky ztratily své opěry a odstraňovací práce byly velmi obtížné a nebezpečné. Z obchodního domu zůstaly jen ohořelé zdi a zbytky dřevěného lešení kolem stavby. Odklízení se provádělo s největším urychlením, protože zastavení dopravy na silně frekventované ulici se pociťovalo velmi nepříjemně a zejména obchodníci utrpěli značné ztráty.

Starosta města Josef Chalupník dal v novinách uveřejnit děkovný projev, v níž ocenil namáhavou práci všech hasičských sborů, které se účastnily hašení zhoubného požáru obchodního domu ASO.

Mimo hasičských sborů se hašení požáru i ostatních záchranných prací účastnilo 80 policejních strážníků a dvě čety vojska.

Jednotlivé sbory v abecedním řazení:

 • Sbor Freiwillige Feuerwehr-Drahtwerk Bohumín-Publov přijel s autozbrojním vozem a motorovou stříkačkou s 11 muži (sbor zůstal v záloze nebo jeho členové vypomáhali u jiných sborů)
 • Sbor dobrovolných hasičů v Heřmanicích přijel s vozem s přívěsnou motorovou stříkačkou a 9 muži (zůstal v záloze).
 • Sbor Hrabová přijel dopravním autobusem s motorovou stříkačkou a 10 muži (zůstal v záloze).
 • Sbor Kunčice n. O přijel autozbrojním vozem s přenosnou motorovou stříkačkou a 13 muži.
 • Sbor Kunčičky u Mor. Ostravy přijel autozbrojním vozem s přenosnou motorovou stříkačkou a 12 muži, 6 dalších mužů došlo z práce. Sbor dodával vodu do plátěné nádrže z řeky Ostravice pro sbor z Kunčic.
 • Sbor českých dobrovolných hasičů Mor. Ostrava I stal u hydrantu č. 4 a použil autostříkačky a přenosné motorové stříkačky. Vedl hasící útok přímo na hořící budovu a také z rotačního žebříku postaveného proti synagoze a hájil tuto proudem vody od motorové stříkačky sboru Slezská Ostrava.
 • Sbor Freiwillige Feuerwehr Mor.Ostava měl jednu stříkačku u hydrantu č.2, druhou u hydrantu č.10, oba proudy vedl na rotační žebřík v Těšínské ulici. Pracovalo 41 mužů.
 • Sbor Mor.Ostrava-Hrabůvka měl stříkačku v Těšínské ulici v vodu mu dodával z hydrantu č.8 sbor z Bohumína.
 • Sbor Mor.Ostrava-Hulváky postavil stříkačku k hydrantu č.6 a proud vedl na dvůr synagogy, kdy byl rozdvojen. Pracovalo 16 mužů.
 • Sbor Mor.Ostrava-Mar.Hory postavil automobilovou stříkačku u hydrantu č.6 a dodával zároveň vodu do nádrže sboru Hulváky. Členové sboru hasili požár poblíž štítové zdi domu A, háky strhávali rozpraskané skleněné firemní tabule a ohořelé lešení. Pracovalo 16 mužů, kteří natáhli 216 metrů hadic.
 • Sbor Mor.Ostrava-Nová Ves měl motorovou stříkačku u hydrantu č.7 a vedl vodu přímo na místo požáru.
 • Sbor Mor.Ostrava-Přívoz I se nejprve pokusil hasit oheň od hydrantu číslo 1, posléze se postavil k hydrantu 3. Dvoukolovou motorovou stříkačku měl s dopravním vozem umístěnou u hydrantu č.7, odkud vedl proud průjezdem domu A. Ze dvora hájil jednak synagogu, jednak vedl útok zezadu na hořící dům.
 • Sbor Mor.Ostrava-Přívoz II pracoval společně se sborem Přívoz I.
 • Sbor Mor.Ostrava-Vítkovice-město měl automobilovou stříkačku umístěnou u hydrantu č.9 a hájil domy na protější straně Hviezdoslavovy ulice proti synagoze.
 • Sbor Mor.Ostrava-Železárny-Vítkovice měl postavenou stříkačku u hydrantu č.5, odkud dvěma proudy vedl vodu na požářiště z ulice Těšínské a průjezdem nárožního domu A. Krom toho měl v činnosti osvětlovací vůz. Záložní vůz stál na Masarykově náměstí a velitelský vůz v Těšínské ulici.
 • Sbor Muglinov vyjel na místo požáru s autozbrojním vozem a osmi muži. Vodu bral z hydrantu č.8, posléze ji pro slabý tlak předával sboru z Hrabůvky.
 • Sbor v Novém Bohumíně se o požáru dozvěděl z rozhlasem. Sbor vyjel po 6 minutách s automobilovou stříkačkou a 8 muži.
 • Sbor z Hrušova provedl poplach, ale po telefonickém dotazu nevyjel a zůstal v pohotovosti.

Zdroj a další informace:

FOTOGALERIE

Obchodní dům ASO během požáru
↑ Obchodní dům ASO během požáru
↑ Obchodní dům ASO po požáru
↑ Obchodní dům ASO po požáru
Osvětlovací vůz vítkovických hasičů
↑ Osvětlovací vůz vítkovických hasičů (Archiv Vítkovice, a.s.)
Novinový článek informující o zkáze obchodního domu (Národní stráž, 22.4.1938)
↑ Novinový článek informující o zkáze obchodního domu (Národní stráž, 22.4.1938)

Fotografie: dobové publikace
Grafické úpravy: autor webu