Na území Trojického údolí se začalo těžit v roce 1844, kdy Stanislav hrabě Wilczek nechal založit původně mělký provoz, který své jméno získal podle dne založení (církevní svátek sv. Trojice), německy Dreifaltigkeit Schacht. Dobývalo se v porubských a jakloveckých vrstvách v 11 slojích s mocností od 60 do 160 cm a používala se metoda směrného stěnování a pilířování na zával.

V místech, kde býval černouhelný důl a koksovna Trojice, jsou podzemní štoly a odplyňovací vrty. Nahoře stojí zbytky budov a trávník hyzdí olejové skvrny. 

pohled z haldy Emy na koksovnu a šachtu v Trojickém údolí - důl Trojice
Pohled z haldy Emy na koksovnu a šachtu v Trojickém údolí, zdroj: hrady.cz

Původně údolím protékal potok Burňa, který byl zatrubněn a nachází se hluboko pod dnešní úrovní zeminy. Úzké dno Trojického údolí omezovalo velikost ploch mezi jednotlivými objekty a technologiemi na minimum. V průběhu 140 let byly objekty výroby provozovány, modernizovány, na místech likvidovaných objektů byly vystavěny objekty nové, tudíž dno údolí se postupně navyšovalo navážkami. Mocnost navážek dosahuje většinou 4-10 m, lokálně až 13 m. Tedy původní budovy stály hluboko pod dnešním dnem, kudy budete procházet.

Průzkumy v této lokalitě potvrzují olovo, kyanidy, fenoly, rtuť, volné fáze dehtovitých látek, monocyklické aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky a další látky. Nebezpečných odpadů je tady odhadem minimálně 160 tisíc tun. 

Další články:

Zdroje: 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *