Přivítání vojenské posádky ve Slezské Ostravě 15. listopadu 1935

Dne 15. listopadu 1935 přivítala Ostrava vojenskou posádku. 


Již od časného rána se na náměstí ve Slezské Ostravě shromažďovalo občanstvo obou měst ke společnému uvítání vojáků. Slezská Ostrava se toho dne stala poprvé od převratu vojenskou posádkou. Oficiálnímu uvítání přihlíželo alespoň 20.000 Ostraváků slezských i moravských, domy byly slavnostně vyzdobeny prapory a vlajkami ve státních barvách. Všechny spolky přišly v krojích. Výjimečný den podtrhovalo také slunečné počasí. Ulice od slezskoostravského mostu až po náměstí byly nejen plné, ale takřka přeplněné lidmi, všechna okna v domech podél cesty byla plná hlav, neboť každý byl zvědav na vojáky.

Přesně v 10 hodin za jásavých zvuků vojenské hudby připochodovali vojáci v čele se svým velitelem, pplk. gen. štábu Hrabovským, na náměstí. Slunce ozařovalo helmy a bodáky vojínů prvního praporu 8. místeckého pěšího pluku. Dav obyvatel jednotně přivítal vojáky spontánním „Nazdar!“. Za zvuků generálského pochodu přijel na náměstí brigádní generál Ingr, který si prohlédl vzorně nastoupené vojsko. Poté se odebral na slavnostní tribunu, kde se vojensky a rázně zmínil o významu umístění vojska ve Slezské Ostravě a oficiálně odevzdal posádku starostovi Slezské Ostravy Janu Kunčickému. Starosta poděkoval několika vřelými slovy a slíbil, že Slezská Ostrava si bude dobře hleděti vojáků nejen jako milých hostů, ale i jako svých věrných občanů.

Pplk. Hrabovský poděkoval za srdečné uvítání a naznačil, že vojáci jsou si dobře vědomi svých povinností a že tuto historickou půdu, která jim byla svěřena, budou hájiti až do poslední kapky krve. Mohutné „Zdar!“ vojáků i občanů kvitovalo tato slova. Po zahrání státních hymen defilovalo vojsko i na uvítání zúčastněných spolků. Po celý den se vojáci v obou Ostravách těšili upřímným pozornostech všeho občanstva.

Po příchodu do Ostravy byli vojáci provizorně umístěni do bývalé městské nemocnice ve Slezské Ostravě, do dělnických ubytoven jámy Terezie a jezdectvo bylo umístěno do stájí Wilczkových dolů. Důstojníci byli ubytování v soukromých bytech. Do nových kasáren na Hranečníku se vojsko přesunulo až 19. prosince 1938.

Zdroje a další informace: