Kostel svatého Jiří v Polské Ostravě se nacházel na dnešní Klášterní ulici (původně Na pastušce) nad Slezsko-ostravským hradem. V průběhu času již nedostačoval svou velikostí potřebám církevní obce, proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového kostela. Dne 9. května 1780 došlo k zahájení výstavby na pozemku, který náležel k faře kostela svatého Jiří v Polské Ostravě.

Kostel byl založen jako katolický. Mezi lety 1525–1648 byl kostel evangelický. Po roce 1654 byl kostel opět katolický.

První dochovaná písemná zmínka o dřevěném kostele byla z roku 1444, kdy byl zmíněn polsko-ostravský farář Augustin. Z důvodu špatného stavebního stavu, bylo rozhodnuto, že kostel bude zbourán a v roce 1555 nahrazen novým.

Mecenášem výstavby nového kostela okolo roku 1555 byl Jiří Sedlnický z Choltic, který od roku 1551 vlastnil panství Polská Ostrava. Stavitelem byl vlašský zedník jménem Carios. Kostel byl kamenný s dřevěnými prvky. Jednolodní stavba měla pravoúhlý presbytář a opěrní pilíře. Presbytář měl klenbu na pískovcových klínových s na bocích vyžlabenými žebry. V oknech kamenné kružby neznámých obrazců. Na západní straně byla věž se zvonicí. Kde byly dva zvony s českými nápisy. Zvony byly po zániku kostela přeneseny do kostela sv. Josefa, kde byly do požáru dne 22. června 1845.

Po dostavbě nového kostela sv. Josefa, daroval církevní správce budovu kostela obci. Starý kostel byl přestavěn na školu o dvou třídách. Pod střechou byla zřízena sýpka na obilí pro poddané v Polské Ostravě. Již okolo roku 1783 v Polské Ostravě působil jako učitel jistý Josef Vavrečka. Okolo roku 1874 škola zanikla.

Budova staré školy sloužila i nadále k výuce, protože nová škola byla pro výuku osmi tříd malá. V roce 1985 byl dům č.p. 70 zbourán. Před demolicí byl proveden průzkum a bylo naspáno na jeho téma několik archeologických článků. Mimo jiné byl popsán hlavní sloup s rostlinnými motivy, ostění dveří a oken.

Kostel byl zachycena na dvou mapách: 1) na plánu Polské Ostravy z let 1771–1775, 2) v náznaku na nedatované mapě Těšínska. V roce 1771 bylo kostelu přiděleno č.p. 70.

Kostel sv. Jiří na plánu z I. vojenské (josefské) mapování /pod cestou u písmene P/
Kostel sv. Jiří na plánu z I. vojenské (josefské) mapování /pod písmenem P u cesty/

Zdroj a podrobné informace: 

Dochované zobrazení kostela sv. Jiří
Dochované zobrazení kostela sv. Jiří, zdroj: infocedule u památky
Kostel sv. Jiří na mapě z doby budování Těšínské ulice
Kostel sv. Jiří na mapě z doby budování Těšínské ulice, zdroj: infocedule u památky