Spotřební družstvo BUDOUCNOST v Moravské Ostravě, celým názvem Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost“ v Moravské Ostravě, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, vzniklo dne 10. října 1919. Družstvo zásobovalo veškeré konsumní družstva a potravní spolky veškerým koloniálním zbožím a textilními výrobky. 


Dobová situace

Konsumní družstvo Budoucnost v Moravské Ostravě, jeho vznik organizace a vývoj popsaný v novinovém článku z roku 1934

Rychlý vzrůst konzumního družstva Budoucnost v Moravské Ostravě dokazoval, že i v nejnižších vrstvách obyvatelstva, z nichž je 80% členstva, je veliké hospodářské síly, které jsouce svedeny do správných kolejí vykonávají blahodárný účinek v hospodářství našeho kraje. Probouzení těchto sil postupovalo rychleji teprve od vzniku Československa. Za Rakousko-Uherska byl v tomto kraji národnostní, sociální a kulturní útisk, pod jehož tlakem konzumní družstva nemohla vzrůst ve veliké jednotky. Stav tento se zhoršoval na Ostravsku ještě existencí závodních potravních skladišť a Vítkovickou závodní tržnicí, kteréžto zařízení znemožňovala mezi konzumenty po dlouhá léta správné pochopení družstevní svépomoci.

Před vypuknutím první světové války bylo na Ostravsku konzumních družstev velice poskrovnu a byly to většinou malé živořící spolky, jejichž existence byla závislá víceméně na blahovůli jejich dodavatelů. Proto také zkušenosti ze zásobování ve válce i bezprostředně po ní byly velmi draze zaplaceny, protože na řádném a spravedlivém rozdělování úředních přídělů v konzumních družstvech participovalo jen nepatrné procento obyvatel v kraji a proto také se hrnulo po válce do starých i nově založených konsumních družstev v celých tisících.

Tímto nikdy nečekaným přílivem se stalo konsumní družstevní hnutí největší zájmovou organizaci v našem kraji. V okresech, kde dříve byla ojedinělá konzumní družstva, vznikla celá řada nových družstev a zakládány v okolí každého družstva ihned místní prodejny, takže zakrátko celý kraj, až na jednotlivé soudní okresy byl hustě poset družstevními prodejnami. Avšak zkušení družstevníci dobře viděli, že materiální pohnutky mohou tyto masy konsumentů udržet v místních družstvech jen přes dobu zásobovacích potíží a po dobu mimořádných poměrů a pak že může nastati tak rychlý odliv, jak rychlým byl příliv.

Takového oslabení velikého hnutí bylo by přivoděno nesmírné hospodářské a sociální škody a proto se stalo krajní nutností zřízení opěrných bodů a bylo nutno dáti celému hnutí správnou ideovou základnu. Ukázala se také potřeba postupné družstevní výchovy desetitisíců nových členů. Opěrným bodem všech stávajících družstev se stala v roce 1919 zřízena odbočka Velkonákupní společnosti družstev v Praze, která vymanila přičleněná družstva ze závislosti na soukromých dodavatelích a jejich postavení takto posílila.

Ústřední bod pro konzumní družstva byl vytvořen ustanovením konzumního družstva Budoucnost 10. srpna 1919. Zde se realizovala myšlenka připravovaná již několik klet. Sloučením prvních čtyř konzumních spolku z Vítkovic, Horní Datyně, Kunčiček a Moravské Ostravy, byla uvedena do pohybu vlna slučování družstev.

Mateřským podnikem se stal konzumní spolek ve Vítkovicích, který přesídlil do Moravské Ostravy a změnil název na Ústřední konzumní a úsporné družstvo Budoucnost, k němuž počátkem roku 1920 bylo připojeno na žádost odborových organizací dalších 40 závodních tržnic, které byly proměněny na prodejny Budoucnost. V dalších letech se připojilo ještě 41 samostatných družstev a byly otevřeny celé desítky nových prodejen, takže vyrostlo v krátké době veliké spotřebitelské středisko, jehož nynější rozsah předtím nikdo netušil.

Vznik Spotřebního družstva Budoucnost

Založení družstva Budoucnost předcházela konference čtyř konsumních spolků, která se uskutečnila dne 9. února 1919 v hotelu Quittner v Moravské Ostravě. Na konferenci se tato čtyři družstva z obcí Vítkovice, Mor.Ostrava-Přívoz, Malé Kunčice a Horní Datyně dohodla na tzv. splynutí. Dne 2. června 1919 padlo usnesení o spojení. Na valné hromadě dne 10. srpna 1919, která se konala v sále na Kaplance došlo k vytvoření družstva Budoucnost. V důsledku poválečných událostí, zrušila ředitelská konference uhelných dolů dne 10. září 1919 závodní konzumy a zásobování převzalo družstvo Budoucnost.

Samotné družstvo pak vzniklo dne 10. října 1919. Jeho vznik se opíral o Zákon č. 70ř ze dne 9. dubna 1873. Družstvo mělo obchodní název, který byl psán ve třech jazycích:

 • česky: Ústřední konsumní a úsporné družstvo „Budoucnost“ v Moravské Ostravě, zapsané společenstvo s obmezeným ručením
 • německy: Zentral – Konsum – und Spargenossenschaft „Budoucnost“ in Moravská Ostrava,registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 • polsky: Centralne spożywcze i oszczędnościowe stowarzyszenie „Budoucnost“ w Moravské Ostravě, zaregistrowane stowarzyszenie z ograniczona poreka
↑ Administrativní budova družstva s autogarážemi a skladem

Konzumní družstvo Budoucnost mělo při svém vzniku v roce 1919 7.612 členů a 25 prodejen. V důsledku svého gigantického vzrůstu muselo již v prvním roce svého trvání přikročit k vybudování rozsáhlého ústředí v Moravské Ostravě a v roce 1922 zahájilo vlastní výrobu, která se od té doby stále rozvíjela a obsáhla několik důležitých potravinářských oborů. Pro šíření družstevní propagandy a výchovy členů bylo v roce 1921 přikročeno k vydávání vlastního časopisu pod názvem Budoucnost. Současně byl zřízen v Moravské Ostravě sekretariát československých družstev, který se proměnil později v propagační oddělení konzumního družstva budoucnost.

Po patnácti letech svého trvání mělo konzumní družstvo Budoucnost zaokrouhleně 60.000 členů a v provozu 323 místních prodejen, které mají své sídlo v 198 obcích. Tuto prodejní šít zásobovala 1 ústřední, 4 obvodní a 3 speciální skladiště.

S konzumním družstvem Budoucnost kooperovali další družstva, konkrétně: Mlynářské a pekařské družstvo Budoucnost ve Svinově, Výrobní a řeznické a uzenářské družstvo Budoucnost v Mor. Ostravě a družstvo Produktiva v Mor. Ostravě. K původní pekařské výrobě přibyl moderní velkomlýn, továrna na uzeniny, továrna ovocných vín a ovocných šťáv, chladírny masa, pražírna kávy a strojní stolařství.

 • 1922: zakoupen mlýn a pekárna ve Svinově
 • 1923: zavedení výroby salámů 
 • 1925: postavení moderní uzenářské výroby a bourárny masa a budovy chladírny

Ekonomika družstva ve třicátých letech

Hodnota úhrnné výroby Budoucnosti a pobočných závodů činila ve třicátých letech průměrně ročně 50 milionu korun. V této době zaměstnávalo družstvo i s pobočnými závody 1100 osob, z toho 63 úředníků. Družstvo spravovalo 38,5 milionu korun kapitálu, z toho 13,5 milionu korun vlastního kapitálu, ve svěřeném kapitálu 20 milionu korun členských úspor a 4,5 milionu kaucí zaměstnanců. V roce 1933 dostáhlo tržeb 166 milionu korun a jeho sklady prošlo více než 5500 vagonu zboží. Na daních a poplatcích družstvo odvedlo za rok 1933 do státní pokladny 1,14 mil. Kč, na mzdách vyplatilo 8.857.000 korun a na tzv. zpětné náhradě svým členům celkově přes 23 milionu korun.

 • chléb a pečivo představují v roce 1930 70% tržeb z výrobků vlastní produkce
 • družstevní pražírna vyrábí vlastní kávu
 • vinné sklepy vyrábí šťávy a vína
 • v roce 1932 roste především produkce chleba a pečiva
 • v roce 1937 dochází k mírnému nárůstu vlastní výroby
Dobový inzerát družstva (Obrázkový průvodce Velkou Moravskou Ostravou, 1930)
↑ Dobový inzerát družstva (Obrázkový průvodce Velkou Moravskou Ostravou, 1930)

Družstvo v letech 1938-1945

Po zabrání Opavska, Hlučínska a Těšínska došlo k rapidnímu poklesu počtu členů družstva i prodejen – družstvo přišlo o 170 prodejen a 24 tisíc svých členů. Do vedoucích funkcí byli dosazeni Němci a bylo odstraněna družstevní samospráva i dozorčí orgány. Během druhé světové války se ale počet členů družstva, prodejen, zaměstnanců i tržeb opět navyšoval.

Družstvo v letech 1945-1948

Po skončení druhé světové války se družstvo razantně rozvíjí a dosahuje téměř monopolního postavení v obchodní síti na severní Moravě. Představenstvo věnovalo veškeré úsilí obnově členské základny i obnovení činnosti v původním rozsahu. Také došlo k navrácení provozoven ze zabraných území. Do února 1948 převzalo družstvo Budoucnost od soukromníků celkem 1400 prodejen, které ovšem mnohdy nesplňovaly podmínky pro bezpečný provoz a byly uzavřeny.

Družstvo v letech 1948-1953

Po roce 1948 se družstvo připojilo k myšlenkám Komunistické strany Československa. V červnu 1948 byla k Budoucnosti připojena sesterská družstva Výrobní družstvo řeznické a uzenářské a Výrobní družstvo mlynářské a pekařské. Na konci roku 1948 tak mělo družstvo 580 prodejen a 140 tisíc členů. Mimo masnou a pekařskou výrobu se ve spolupráci se Zeměproduktivou rozvíjela také zemědělská výroba. V roce 1950 mělo družstvo téměř 2 tisíce prodejen. Vysoký nárůst byl následkem především zestátnění soukromých obchodů.

V roce 1952 se začala uplatňovat myšlenka o vymezení monopolních sfér ve vnitřním obchodě. Budoucnost tak předala státní potravinářské výrobě uzenářskou výrobu, mlýn ve Svinově, pekárny a cukrárny, státnímu obchodu 620 prodejen (z toho 515 bylo na území Ostravy). V létě téhož roku přešly i zbylé prodejny na spotřební družstva a místo Budoucnosti byl ustaven Okrasní svaz spotřebních družstev.

V roce 1953 byla Budoucnost spolu s dalšími městskými spotřebními družstvy v Československu k 31. říjnu zrušena.

Po roce 1967

Činnost byla obnovena teprve v roce 1967. Od té doby převzala tehdejší společensko-politické rituály, kromě maloobchodního prodeje potravin i průmyslového zboží založila velkoobchodní činnost, rozsáhlou výrobu vlastních potravinářských produktů, dále stavila nákupní střediska a prodejny a provozovala také služby společného stravování.

Družstvo po sametové revoluci 

Družstvo se nedokázalo přizpůsobit novým tržním podmínkám, rozšiřování konkurence, novým trendům a jako mnoho jiných podniků setrvávalo na stereotypech socialistického hospodaření. Poslední větší obchodní aktivity družstvo projevovalo v roce 1997. Z dřívější slávy spotřebního družstva Budoucnost zůstalo pouze osm prodejen, které spravuje COOP Morava.

Areál na Cihelní ulici

V době vzniku článku (4.2.2024) areál postupně chátrá. Administrativní budova je ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., okolní budovy jsou v držení soukromé osoby.

Stavební a provozní informace

 • V roce 1920 byla vystavěna trojice provozních budov na Cihelní ulici.
 • V roce 1922 zajišťovalo zásobování prodejen 6 velkých, 2 menší nákladní vozy a jedna dodávka, k vnitropodnikové dopravě se využívali koně. V roce 1932 využívalo družstvo 19 nákladních aut a 8 povozů.
 • V letech 1939-40 byla vystavěna čtyřpatrová chladírna s výtahem pro ukládání ovoce, zeleniny a vajec.
 • Během válečného bombardování Ostravy dostala administrativní budova zásah. Během rekonstrukce byla navýšena o jedno patro. 
 • Po roce 1945 byl ke skladištní budově z roku 1920 přistavěn další objekt.
 • Mezi lety 2012-2015 byly zbourány garáže z roku 1920.

Za spolupráci při vytváření článku děkuji Bc. Romanu Doubravskému a jeho skvělým historickým mapám www.mapomol.cz

Zdroje a další informace:

 • Wikipedia.org/SD_Budoucnost
 • Lidové noviny, vydání z 27.10.1934
 • Rudý kraj, vydání z 29.10.1921
 • DURCZAK, Ondřej. Ostrava má Budoucnost: 100 let spotřebního družstva Budoucnost v Ostravě ve fotografiích 1919-2019. V Ostravě: Ondřej Durczak – FotoD, 2019. ISBN 978-80-906937-6-0.

FOTOGALERIE

↑ Pohled na areál SD Budoucnost od Cihelní ulice v roce 2009 (vlastní foto autora)
Pohled na areál SD Budoucnost od Cihelní ulice v roce 2013 (vlastní foto autora)
↑ Pohled na areál SD Budoucnost od Cihelní ulice v roce 2013 (vlastní foto autora)
Celkový dobový pohled na areál družstva Budoucnost na Cihelní ulici
↑ Celkový dobový pohled na areál družstva Budoucnost na Cihelní ulici
Vnitřní část areál družstva Budoucnost na Cihelní ulici (kolem roku 1945)
↑ Vnitřní část areál družstva Budoucnost na Cihelní ulici (kolem roku 1945)
Dobový inzerát družstva (noviny Rudý kraj 29.10.1921)
↑ Dobový inzerát družstva (noviny Rudý kraj 29.10.1921)