Matiční gymnázium je nejstarší ostravské stále fungující gymnázium, které slavnostně zahájilo svou činnost 16. září roku 1897 v kostele Božského Spasitele. O vznik gymnázia se zasloužila především Matice ostravská, která tak reagovala na národní a kulturní potřeby města, ve kterém doposud určovala veřejný život německá menšina. V prvním školním roce studovalo na gymnáziu 90 žáků ve dvou třídách.

V prvním roce sídlilo ředitelství gymnázia a jedna třída v Národním domě, druhá třída v domě Katolických tovaryšů na Přívozské ulici. Konstantin Grünwald, tehdejší starosta Moravské Ostravy, provoz gymnázia štědře dotoval a navíc škole prodal za symbolickou cenu pozemek ve středu města na výstavbu vlastní budovy. Nová budova na dnešní Matiční ulici 5 byla dána do provozu v září 1898. 

Ve školním roce 1901/1902 se reálné gymnázium rozdělilo na reálku a klasické gymnázium, pro něž byla v roce 1905 nákladem Matice postavena nová budova.

Pro tehdejší dobu je příznačný český charakter gymnázia (podíl žáků německé národnosti byl nepatrný), vysoký podíl studentů z chudých rodin, kteří mohli studovat jen díky podpoře z veřejných zdrojů, opět vesměs českých, absence dívek v řádném studiu (byly do školy zapsány pouze jako externistky) a především velká náročnost gymnaziálního studia, které umožňovalo získat maturitu jen velmi dobrým studentům. Škola se také po většinu tohoto období potýkala se značným nedostatkem finančních prostředků, kterých se nedostávalo na postavení i provoz budov, vybavení knihovny a sbírek, podporu chudých studentů i platy učitelů.

Období 1. republiky je spojeno s rozkvětem školy. Rostoucí zájem o studium na Matičním gymnáziu vedl k rychlému nárůstu počtu studentů, kterých už tehdy bylo víc než 500 (vzhledem ke kritickému nedostatku prostor bylo ve třídách běžně 50 – 60 studentů), ke zvýšení počtu studujících dívek i lepšímu finančnímu zabezpečení školy.

Krátce před osvobozením, večer 16. března 1945, dostala škola při leteckém bombardování Ostravy přímý zásah a gymnázium se muselo odstěhovat do silně poškozené budovy zrušeného německého gymnázia na Českobratrské ulici 16.

Na místě poškozené budovy byl postaven moderní objekt o 23 třídách, v němž se začalo vyučovat v září roku 1961 (dnešní Matiční gymnázium).

Matiční gymnázium v datech:

 • 1897 – Založení českého matičního reálného gymnázia
 • 1898 – Otevření vlastní školní budovy (Matiční 5)
 • 1901/02 – Rozdělení gymnázia na sedmiletou reálku a osmileté klasické gymnázium
 • 1905 – Otevření nové budovy klasického gymnázia (Matiční 7)
  Reálka změněna na osmileté reálné gymnázium
 • 1945 – Na jaře za náletu zničena budova klasického gymnázia. Po osvobození škola přesunuta do budovy bývalého německého gymnázia na Českobratrské ulici
 • 1948 – Zaniká osmileté gymnázium, gymnázium zůstává čtyřleté, primáni a sekundáni jsou nuceni přejít na školy II. stupně v místě bydliště
 • 1950 – Gymnázium na Českobratrské ul. (klasické) zrušeno, studenti přecházejí na Matiční 5 a na Reformní reálné gymnázium na tř. Čsl. Legií
 • 1953 – Gymnázia zrušena, vznikají jedenáctileté střední školy
 • 1961/62 – Otevřena nová budova na místě bývalého klasického gymnázia (Matiční 7) s vchodem z ul. dr. Šmerala. Škola se mění na dvanáctiletou střední školu.
 • 1962 – Vzniká střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ)
 • 1966/67 – Součástí školy se stává střední škola pro pracující, která byla do té doby samostatná
 • 1969 – Škola se znovu nazývá gymnázium
 • 1973/74 – Zřízena internátní škola pro pracující, která se rovněž stává součástí školy
 • 1990 – Gymnázium na ulici dr. Šmerala dostává svůj původní název Matiční gymnázium

Zdroje: